Disclaimer & Privacy

Algemeen
Bigstores (Kamer van Koophandel 63109069), verleent u hierbij toegang tot games4gamers.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Games4gamers.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beprekte Aansprakelijkheid
Games4gamers.nl spant zich in om de inhoud van games4gamers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op games4gamers.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met games4gamers.nl.
Privacy Policy
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door games4gamers.nl nageleefd. Games4gamers zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Ook gebruiken wij deze gegevens om u te voorzien van een uitstekende klantenservice.

Op Games4gamers.nl kunt u een account aanmaken op basis van enkele persoonlijke gegevens. U geeft uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op en kiest ter beveiliging een wachtwoord. Deze gegevens worden beveiligd naar onze server verzonden, d.m.v. een zgn. versleutelde SSL verbinding. U heeft de mogelijkheid om duidelijk aan te geven of u het op prijs stelt om informatie te ontvangen van Games4gamers. Dit kunt u tijdens het aanmaken van u account aangeven bij het vinkje Nieuwsbrief. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een email te sturen naar info@games4gamers.nl. Dit is echter alleen mogelijk met het reeds eerder opgegeven e-mailadres dan wel middels een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Games4gamers hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan marketeers of andere bedrijven doorverkocht of afgegeven. U kunt op regelmatige basis informatie van ons ontvangen over producten en aanbiedingen per email. Stelt u dit niet op prijs, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken door een email te sturen aan: info@games4gamers.nl. Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende één jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Dit is een demo winkel. Er zullen geen bestellingen worden uitgevoerd.

To Top